English  ���
Facebook
Facebook

1 พฤศจิกายน 2562 เข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2562/63

1 พฤศจิกายน 2562 เข้าสู่ฤดูแล้งของปี 2562/63 เขตพื้นที่ให้บริการของการประปาส่วนภูมิภาค #เสี่ยงขาดแคลนน้ำ อุปโภค-บริโภค เตรียมตัวรับมือภัยแล้ง #ภาคเหนือ 7 จังหวัด 19 อำเภอ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง พะเยา เชียงราย นครสวรรค์ พิจิตร เพชรบูรณ์ #ภาคตะวันออกเฉ

อ่านต่อ...

...

error: Content is protected !!