90W

ว่าที่ดีเปรสชั่นลูกแรกของปี 2563

โผล่ตามสัญญา ที่เพจได้กล่าวไว้!
หย่อมความกดอากาศต่ำ 90W ที่กำลังก่อตัว และมีแนวโน้มเป็นดีเปรสชั่นลูกแรกของปี 2563 ในอีก 72 ชั่วโมงนี้

โดยหย่อมฯ ดังกล่าว มีตำแหน่งบริเวณทิศตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศฟิลิปปินส์ มีทิศทางเคลื่อนที่ไปทางตะวันตกเฉียงเหนือ และยังไม่มีโอกาสเข้ามาสร้างผลกระทบใดกับประเทศไทย

#ยังไม่กระทบประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :936

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!