92W,  93W,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

มีพายุ 2 ลูกหมุนอยู่ในโซน แปซิฟิกตะวันตก

ณ วันนี้ มีพายุ 2 ลูกหมุนอยู่ในโซน แปซิฟิกตะวันตก

พายุดีเปรสชั่นลูกใหม่ ก่อตัวจากหย่อมความกดอากาศต่ำ 93W แล้ว ทิศทางวิ่งมาทางตะวันตกจะผ่านประเทศฟิลิปปินส์ วันที่ 21 พฤศจิกายน แล้วมาพัฒนาต่อในทะเลจีนใต้

ส่วนพายุโซนร้อนคัลแมกี กำลังอยู่ส่วนเหนือของเกาะลูซอน ของประเทศฟิลิปปินส์ และจะผ่านมาสลายตัวในทะเลจีนใต้

ทั้งสองลูกไม่มีผลใดๆ กระทบกับประเทศไทย

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :534

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!