24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุฮาลองสลายตัวแล้ว

พายุฮาลอง สลายตัวเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำในมหาสมุทรแปซิฟิกแล้ว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :1754

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!