25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

ประเมินสถานะการณ์พายุ “นากรี” อ่อนกำลังลง #ไม่กระทบไทย

10 พฤศจิกายน 2562 ประเมินสถานะการณ์พายุ “นากรี” อ่อนกำลังลง #ไม่กระทบไทย

เนื่องจากการอ่อนกำลังลง ซึ่งปัจจุบันวันนี้ก็ยังคงเป็นพายุโซนร้อน ประกอบกับการเจอลมแนวดิ่ง ดังนั้น เมื่อขึ้นฝั่งจะอ่อนกำลังลงมากขึ้นกว่าเดิม จึงไม่มีโอกาสเข้ามาสลายในไทย และไม่สร้างผลกระทบกับไทยแล้ว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :576

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!