24W/1923/99W/Halong,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

พายุไต้ฝุ่นระดับ 4 “ฮาลอง”

พายุฮาลอง ได้ทวีกำลังเป็นพายุไต้ฝุ่น ระดับ 4 (Cat 4) ตามมาตรา Saffir-Simpson Hurricane Wind Scale

ไม่มีแนวโน้มปะทะฝั่งประเทศใด

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :743

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!