24W/1923/99W/Halong,  25W/1924/90W/Nakri,  Timeline 24W/1923/99W/Halong,  Timeline 25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

90W และ 99W

หย่อมความกดอากาศต่ำน่าสงสัยได้รับรหัสหย่อมที่ 90W เรียบร้อย

หย่อมความกดอากาศต่ำ 90W และ 99W
ทั้งคู่มีโอกาสก่อตัวในช่วงเวลาใกล้ๆ กัน ในอีก 5 วันนี้แหละ
โดย 90W จะก่อตัวบริเวณใกล้เวียดนามกลาง-ใต้ มีโอกาสปะทะฝั่งเวียดนาม
ส่วน 99W จะก่อตัวแล้วตีโค้งขึ้นเหนือไม่ปะทะฝั่งประเทศใด

รหัสของหย่อมความกดอากาศต่ำ ทาง WMO ( องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ) และ JTWC จะระบุโดยเริ่มต้นจาก 90 ไปจนถึง 99 แล้ววนกลับมาเริ่มที่ 90 ใหม่ ส่วน W เป็นตัวย่อว่าอยู่ในแอ่งมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันตก

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :618

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!