2019,  25W/1924/90W/Nakri,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

หย่อมความกดอากาศต่ำ สถานะ เฝ้าระวัง

หย่อมความกดอากาศต่ำ ที่กำลังข้ามฟิลิปปินส์มาพัฒนาในบริเวณทะเลจีนใต้
สถานะ เฝ้าระวัง และติดตามการก่อตัว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :534

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!