23W/1922/98W/Matmo,  พายุทางแปซิฟิกตะวันตก

กรมอุตุฯ ออกประกาศแจ้งเตือนพายุลูกนี้ฉบับจริง

กรมอุตุฯ ออกประกาศแจ้งเตือนพายุลูกนี้แล้ว โดยเนื้อหาต่างจากฉบับร่างเล็กน้อย คือ ยังไม่ยืนยันพื้นที่การสลายตัว

———–

Payu Asia Pacific

FB: @payuasia
IG: @i.payuasia
Twitter: @payuasia
YouTube: Payu Asia Pacific
www.payuasia.com
We watch the TS every day

อ่านแล้ว :595

เป็นกำลังใจให้เรา

error: Content is protected !!